برخی از تست های مهم برای کنترل کیفیت دوده :

IODINE NUMBER ADSORBTION I2.NO

عدد جذب ید در طبقه بندی دوده ها موثر می باشد. این عدد با مساحت سطح دوده مرتبط بوده و عموما با مساحت سطح نیتروژن همخوانی دارد.

N-DIBUTIL PHETALAT ABSORPTION NUMBER DBP

عدد جذب DBP دوده ، با نحوه فرآیند و خواص ولکانیزی کامپوندهای لاستیکی حاوی دوده مرتبط می باشد.

HEAT LOSS

نشانگر درصد وزنی رطوبت جذب شده بوسیله دوده می باشد. دوده جاذب رطوبت می باشد. مقدار رطوبت جذب شده در ارتباط با مساحت سطح دوده ، رطوبت نسبی ، دما و زمان در معرض رطوبت قرار داشتن دوده می باشد.

POUR DENSITY

دانسیته ریزش دوده ، جهت تخمین نسبت وزن به حجم برای کاربردهای مشخص ، مثل سیستم های بارگیری اتوماتیک و تخمین وزن محموله ها کاربرد دارد.

TINT STRENGTH

از عدد TINT می توان بعنوان نمایشگر اندازه ذرات استفاده کرد. هرچند این پارامتر به ساختمان و توزیع اندازه ذرات نیز بستگی دارد.