اهداء لوح تقدیر به پاس تحقق اهداف دوره ی سه ماهه ابتدای سال 1398 و کسب عنوان “بهترین نتایج عملکرد منطبق با بودجه” در هلدینگ سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی